Skip to content Skip to footer
Naujiems pacientams

Kaip tapti šeimos medicinos centro pacientu?

Jeigu jau nusprendėte tapti mūsų klinikos pacientu asmeniškai ar su visa šeima, tai padaryti galite užpildydami prašymo formą ir ją atsiųsdami mums el. paštu info@seimoscentras.com.

Džiaugiamės, kad pasitikime mūsų gydytojais!

Informacija keičiant šeimos gydytoją

Kiekvienas privalomuoju sveikatos draudimu apdraustas asmuo gali laisvai pasirinkti polikliniką, medicinos centrą ar šeimos gydytojo kabinetą (gydymo įstaiga turi būti pasirašiusi sutartį su teritorine ligonių kasa). Pasirinktos sveikatos priežiūros įstaigos registratūroje reikia pateikti prašymą ir pasirinkti šeimos gydytoją. Su savimi būtina turėti asmens tapatybę liudijantį dokumentą. Nustatytos formos prašymą taip pat galima pateikti elektroniniu būdu, užtikrinančiu asmens tapatybės patvirtinimą, paštu arba per pasiuntinį (kartu reikia pridėti asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją).

Vienu metu galima būti prisirašius tik prie vienos pirmines ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančios įstaigos. Tad jeigu pasirinkta įstaiga netenkina, ją galima laisvai pakeisti ir pasirinkti kitą. Taip pat galima pakeisti ir šeimos gydytoją, pasirenkant kitą, dirbantį toje pačioje įstaigoje. Jei norima pakeisti gydymo įstaigą, reikia pasirinktai įstaigai pateikti asmens tapatybę liudijantį dokumentą ir prašymą (nepilnamečių prašymus pasirašo vienas iš tėvų, jeigu tėvų nėra – globėjas). Pagal prašymą pacientas įtraukiamas į gydymo įstaigos aptarnaujamų gyventojų sąrašą. Iš ankstesnės poliklinikos sąrašo informacinėje sistemoje pacientas išregistruojamas automatiškai, o jo asmens sveikatos istorija (ambulatorinė kortelė) per 3 darbo dienas perduodama pasirinktai įstaigai, šiai pateikus prašymą. Už prisirašymo dokumentų tvarkymą poliklinikai reikia sumokėti 0,29 euro. Keičiant įstaigą dar nepraėjus 6 mėnesiams nuo prisiregistravimo taikomas 2,90 euro mokestis už prisirašymo dokumentų tvarkymą ir medicinos dokumentų persiuntimą. Šio mokesčio mokėti nereikia asmenims, atvykusiems mokytis į kitą miestą arba grįžusiems į nuolatinę gyvenamąją vietą.

Pageidaujant gydytis pas kitą gydytoją toje pačioje gydymo įstaigoje, prie kurios asmuo yra prisirašęs, taip pat reikia pildyti nustatytos formos prašymą. Gydytojui išėjus iš darbo, įstaigos administracija turi apie tai informuoti jo pacientus ir pasirūpinti jų aptarnavimu. Įstaigos administracija pati skiria kitą (-us) gydytoją (-us), jeigu patys pacientai nepasirenka kitaip.

Kiekvienas asmuo gali laisvai pasirinkti arčiausiai gyvenamosios vietos esančią arba jam patogiau pasiekiamą pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigą (PASPĮ), įskaitant ir gydymo įstaigą, teikiančią pirminės ambulatorinės psichikos sveikatos priežiūros paslaugas (toliau vadinama Psichikos sveikatos centru).

Pasirinkęs PASPĮ ir konkretų gydytoją (šeimos gydytoją ar vidaus ligų gydytoją, vaikų ligų gydytoją), taip pat Psichikos sveikatos centrą ir gydytoją psichiatrą (psichikos sveikatos priežiūros paslaugos gali būti teikiamos ir toje pačioje PASPĮ), asmuo (globėjas) užpildo, pasirašo ir pateikia Prašymą gydytis pasirinktoje gydymo įstaigoje (forma Nr. 025-025-1/a). Prašymai pagal šią formą gali būti pateikiami vienu iš nurodytų būdų:

– atvykus į pasirinktą PASPĮ, teikiančią šeimos gydytojo komandos paslaugas, ir Psichikos sveikatos centrą, ir pateikus asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
– PASPĮ, teikiančios šeimos gydytojo komandos paslaugas, ir Psichikos sveikatos centro nurodytu elektroniniu paštu, pateikus formą Nr. 025-025-1/a, pasirašytą elektroniniu kvalifikuotu parašu;
– per Elektroninės valdžios vartus arba kitu elektroniniu būdu, užtikrinančiu asmens tapatybės patvirtinimą, prisijungus prie PASPĮ, teikiančios šeimos gydytojo komandos paslaugas, ir Psichikos sveikatos centro elektroninės interaktyvios prisirašymo paslaugos, formą Nr. 025-025-1/a užpildžius ir pateikus elektroniniu būdu;
– paštu arba per pasiuntinį, kartu pateikiant asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija;
– PASPĮ, teikiančios šeimos gydytojo komandos paslaugas, ir Psichikos sveikatos centro nurodytu elektroniniu paštu, pateikiant pasirašytą nuskenuotą ar nufotografuotą formą Nr. 025-025-1/a ir asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją. Šis papunktis taikomas tik tuo atveju, jei šalyje ar savivaldybėje, kurioje gyvena asmuo, paskelbta ekstremalioji situacija ar karantinas ir asmuo negali pateikti prašymo kitais nurodytais būdais. Asmuo formos Nr. 025-025-1/a originalą per 30 kalendorinių dienų (bet ne anksčiau kaip pasibaigus ekstremaliajai situacijai ar karantinui) turi pateikti (tiesiogiai atvykęs, paštu ar per pasiuntinį) PASPĮ ir Psichikos sveikatos centrui, prie kurio prisirašė.

Prašymas pildomas remiantis asmens tapatybę liudijančiu dokumentu. Nepilnamečių prašymus pasirašo vienas iš tėvų, jeigu tėvų nėra, – globėjas. Jei asmuo neraštingas, jo prašymą parašais tvirtina du PASPĮ darbuotojai. Prašymas gali būti rašomas kompiuteriu ir asmens pasirašomas ranka.

PASPĮ, gavusi prašymą, pateikia asmeniui (globėjui) gydymo įstaigų, teikiančių pirminės ambulatorinės psichikos sveikatos priežiūros paslaugas toje savivaldybėje, sąrašą (pagal ligonių kasų interneto svetainės duomenis). Pacientas iš šio sąrašo renkasi gydymo įstaigą, teikiančią psichikos sveikatos priežiūros paslaugas.

Tuo atveju, kai gyventojas, pasirinkdamas PASPĮ, atsisako prisirašyti prie konkretaus Psichikos sveikatos centro, gydytojo psichiatro, jis priskiriamas tai pirminės ambulatorinės psichikos sveikatos priežiūros paslaugas teikiančiai gydymo įstaigai, su kuria PASPĮ yra sudariusi sutartį.

Pakeisti PASPĮ ar Psichikos sveikatos centrą galima pateikus prašymą kitai pasirinktai gydymo įstaigai. Tokio prašymo pagrindu asmuo yra įtraukiamas į naujai pasirinktos gydymo įstaigos aptarnaujamų gyventojų sąrašą. Iš ankstesnės įstaigos sąrašo jis išbraukiamas be atskiro prašymo. Pacientui pasirinkus kitą PASPĮ, jo asmens sveikatos istorija (ambulatorinė kortelė) perduodama naujai pasirinktai įstaigai, šiai pateikus nustatytos formos prašymą (forma Nr. 025-025-3/a). Ambulatorinė kortelė, vaikų raidos istorija perduodama per 3 (tris) darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos.

Asmuo (globėjas) už prisirašymo dokumentų tvarkymą įstaigai, prie kurios prisirašo, moka 0,29 Eur mokestį.

Prisirašius prie PASPĮ ir Psichikos sveikatos centro, juos keisti galima ne anksčiau kaip po šešių mėnesių nuo prisirašymo dienos. Apribojimas netaikomas asmenims, atvykusiems mokytis į stacionarinę mokymosi įstaigą arba grįžusiems į nuolatinę gyvenamąją vietą baigus mokslus. Tačiau minėti asmenys nėra atleidžiami nuo 0,29 euro mokesčio už prisirašymo dokumentų tvarkymą.

Asmuo (globėjas), pasirinkęs kitą gydymo įstaigą anksčiau nei po šešių mėnesių, už prisirašymo dokumentų tvarkymą ir medicinos dokumentų persiuntimą pasirinktai įstaigai moka 2,90 euro mokestį. Ši nuostata netaikoma Lietuvos Respublikos bendrojo lavinimo ir profesinių mokyklų moksleiviams bei aukštesniųjų ir aukštųjų mokyklų dieninių skyrių studentams, studijų laikotarpiu anksčiau nei po šešių mėnesių pasirenkantiems kitą PASPĮ, – jie moka 0,29 euro mokestį.

Asmenų, pasirenkančių kitą tos pačios gydymo įstaigos gydytoją, registravimas.

Pacientas, pageidaujantis gydytis pas kitą gydytoją toje pačioje gydymo įstaigoje, pildo nustatytos formos prašymą (forma Nr. 025-025-2/a).

Gydytojui nutraukus darbo santykius su PASPĮ, įstaigos administracija turi pasirūpinti gyventojų aptarnavimu. PASPĮ administracija skiria kitą (-us) gydytoją (-us), jeigu pacientas nepasirenka kitaip.

PSD gydymo įstaigose tikrinamas pagal gyventojo asmens kodą. Jei gyventojas jo neturi – pagal identifikacinį numerį, kuris suteikiamas PSD apdraustam asmeniui be asmens kodo tuo metu, kai jam išduodamas PSD pažymėjimas.

Gydymo įstaigose asmenys privalo pateikti:

  • asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
  • atstovo asmens tapatybę ir atstovavimą patvirtinančius dokumentus – jei kreipiasi asmens atstovas.

Jei asmuo deklaruoja išvykimą iš Lietuvos, o po kurio laiko grįžta ir vėl deklaruoja gyvenamąją vietą Lietuvoje, jis turi apsidrausti PSD bei iš naujo prisirašyti prie PASPĮ ir Psichikos sveikatos centro. Iš naujo prisirašyti turi ir 18 metų sulaukę asmenys.